17.3.09

P.I.N. = Putang Inang Number.

Nakalimutan ko ang PIN ng ATM ko!
Now, I'm screwed ..and broke.