5.11.03

B-day ni Gem2x. Praktis kina Franklin. Limp Bizkit