2.9.99

Dear Daiary

Sana-sama kaming kumaun kay Marlyn

Clarice